top of page

Què és l'UEC?

Una Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) és un servei que s’inclou dins el Programa de Diversificació Curricular de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO), adreçat a alumnat que cursa entre 2n i 4t de l'ESO i que presenta necessitats educatives específiques derivades de la inadaptació al medi escolar i social. Es tracta d’un servei d’atenció educativa complementària sol.licitat al Consorci d’Educació de Barcelona des del centre educatiu de secundària, públic, concertat o privat, on estan matriculats els alumnes.

  • Crear i mantenir un bon clima de convivència,

  • Desenvolupar un pla d’acció tutorial i d’orientació personalitzat a cada alumne/a, i d’acompanyament en la situació personal, familiar i social en la qual es troba,

  • Garantir la coordinació necessària amb l’entorn acadèmic i familiar de l’alumnat,

  • Proporcionar a les noies i els nois una educació que els permeti l’assoliment de les competències bàsiques, en particular pel que fa a les habilitats socials,

  • Orientar el futur acadèmic i professional de l’alumnat,

Els objectius generals de l'UEC ACIS es fonamenten en:

Pla d'estudis

L'oferta d’activitats d’aprenentatge de l'UEC ACIS inclou les matèries troncals pròpies de l'ESO, matèries per treballar molt particularment la competència social i tallers d’enfocament més pràctic.

Competències troncals

Català

Matemàtiques

Castellà

Ciències socials

Anglès

Ciències naturals

Competències socials

Educació per a la salut

Cultura i valors

Habilitats socials

Tutories grupals

Tutories individuals

Competències pràctiques

Fusteria

Electricitat

Audiovisuals

Horta i jardí

bottom of page