Valors de l’ACIS

L’ideari de la Fundació ACIS es fonamenta en els valors següents:

– L’educació social: treballem per la dignitat i per la igualtat de totes les persones, posem en pràctica una educació solidària sense exclusions de cap tipus, oferint les mateixes oportunitats a tots els nostres alumnes.

– L’educació activa: l’educació es centra en cada persona i té per tant en compte les característiques individuals de cadascú. Entenem l’activitat educativa des de tots els vessants: humanístic, científic, tècnic, intel·lectual, social i es treballa en l’aplicació dels recursos necessaris per a cada cas individual i a cada moment. Entenem que l’activitat així entesa és compatible amb l’ordre, la disciplina, l’educació i la feina ben feta i, propicia el desenvolupament de la persona d’una manera plena.

– L’educació catalana: la llengua d’educació i de comunicació a la Fundació ACIS és la catalana. Es fomenten vivencialment els trets d’identitat propis de Catalunya de manera que tots els alumnes, sigui quin sigui el seu origen, aprenguin bé la llengua i la cultura del país i puguin integrar-se plenament en la societat on han de desenvolupar el seu projecte personal i laboral de futur.

– L’educació cristiana, entesa en termes de respecte envers la llibertat individual de les persones. La Fundació ACIS orienta la formació conscient i responsable, i l’educació de la llibertat, la justícia, la solidaritat i la pau com a valors que enriqueixen l’acció educativa. Es treballa la maduració personal en totes les seves dimensions. L’escola està oberta a alumnes de qualsevol creença.