UEC

Una Unitat d’Escolarització Compartida (UEC), és un servei que s’inclou dins el Programa de Diversificació Curricular de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO), adreçat a alumnat que cursa entre 1r i 4t de l’ESO i que presenta necessitats educatives específiques derivades de la inadaptació al medi escolar i social. Es tracta d’un servei d’atenció educativa complementària sol.licitat al Consorci d’Educació de Barcelona des del centre educatiu de secundària, públic, concertat o privat, on estan matriculats els alumnes.

Els objectius generals de la UEC ACIS es fonamenten en

  • crear i mantenir un bon clima de convivència,
  • desenvolupar un pla d’acció tutorial i d’orientació personalitzat a cada alumne/a, i d’acompanyament en la situació personal, familiar i social en la qual es troba,
  • garantir la coordinació necessària amb l’entorn acadèmic i familiar de l’alumnat,
  • proporcionar a les noies i els nois una educació que els permeti l’assoliment de les competències bàsiques, en particular pel que fa a les habilitats socials,
  • orientar el futur acadèmic i professional de l’alumnat,

La oferta d’activitats d’aprenentatge de la UEC ACIS inclou les matèries troncals pròpies de l’ESO (llengües catalana, castellana i anglesa, matemàtiques, ciències socials i ciències naturals), matèries per treballar molt particularment la competència social (educació per la salut, cultura i valors, habilitats socials, tutories grupals i individuals) i tallers d’enfocament més pràctic (fusteria, arts plàstiques i urbanes, horta i jardí, noves tecnologies, etc).