PFI

Els Programes de Formació i Inserció (PFI), per a alumnes de 16 a 21 anys, proporcionen la possibilitat d’incorporar-se de nou al sistema educatiu per continuar estudis de formació professional de grau mitjà (CFGM) i obren la porta a l’aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d’obtenir una ocupació qualificada i duradora.

El Centre de Joves i Adults té l’autorització del Consorci d’Educació de Barcelona, i amb la superació del curs l’alumnat rebrà la TITULACIÓ del DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

La superació dels mòduls professionals realitzats al PFI és convalidable  en unitats de competència del Certificat de Professionalitat de la Formació Professional Bàsica del mateix àmbit, definit per l’Institut Català de les Qualificacions Professionals de la Generalitat de Catalunya.

El mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) es realitza en un ampli ventall d’empreses i entitats (empreses d’inserció, cooperatives, fundacions…) amb les quals el Centre de Joves i Adults de la Fundació ACIS té vinculació i hi estableix un conveni de col.laboració.

Fins al present hem establert conveni de col.laboració amb més d’una vintena d’entitats, i l’assignació dels alumnes als diversos llocs de pràctiques o centres de treball es fa en base als interessos i a les habilitats individuals de cadascún, i d’acord amb els requeriments i la descripció del lloc de pràctiques. El tutor de pràctiques del nostre PFI és qui supervisa i fa el seguiment del procés de cada alumne/a.