Fundació ACIS

MISSIÓ

La missió de la Fundació ACIS és la d’acollir i acompanyar infants, joves i adults, en el seu procés de creixement personal i social, tot contribuint a la capacitació i l’educació integral de l’individu. Es centra en particular en totes aquelles persones que es troben en situació de risc d’exclusió social, i vol esdevenir un espai de referència educativa i d’acollida personal.

 

VALORS DE l’ACIS

L’ideari de la Fundació ACIS es fonamenta en els valors següents:

– L’educació social: treballem per la dignitat i per la igualtat de totes les persones, posem en pràctica una educació solidària sense exclusions de cap tipus, oferint les mateixes oportunitats a tots els nostres i les nostres alumnes.

– L’educació activa: l’educació es centra en cada persona i té per tant en compte les característiques individuals de cadascú. Entenem l’activitat educativa des de tots els vessants: humanístic, científic, tècnic, intel·lectual, social i es treballa en l’aplicació dels recursos necessaris per a cada cas individual i a cada moment. L’activitat així entesa és compatible amb l’ordre, la disciplina, l’educació i la feina ben feta i, propicia el desenvolupament de la persona d’una manera plena.

– L’educació catalana: la llengua d’educació i de comunicació a la Fundació ACIS és la catalana. Es fomenten vivencialment els trets d’identitat propis de Catalunya de manera que tots els alumnes, sigui quin sigui el seu origen, aprenguin bé la llengua i la cultura del país i puguin integrar-se plenament en la societat on han de desenvolupar el seu projecte personal i laboral de futur.

– L’educació cristiana, entesa en termes de respecte envers la llibertat individual de les persones. La fundació ACIS orienta la formació conscient i responsable, i l’educació de la llibertat, la justícia, la solidaritat i la pau com a valors que enriqueixen l’acció educativa. Es treballa la maduració personal en totes les seves dimensions. L’escola està oberta a alumnes de qualsevol creença.

 

UNA MICA D’HISTÒRIA

La Fundació ACIS va començar les seves activitats l’any 1962, amb el nom d’Agrupació Cultural i Social, com a resposta a les diverses necessitats culturals, socials i espirituals que hi havia en la societat d’aquell temps i, concretament, als barris del Carmel, de la Salut i del Guinardó.

L’Arquebisbat de Barcelona, per Decret del 1986, va acceptar i reconèixer la transformació de l’esmentada Agrupació en l’actual Fundació Pia Autònoma Agrupació Cultural i Social (ACIS).

Des del seu inici, l’ACIS ha estat oberta a tothom, sense discriminacions ni elitismes per motius socials, religiosos, intel·lectuals o econòmics.

La primavera de l’any 1962 al carrer de les Camèlies, s’inicien les primeres activitats, obertes al barri i dirigides a les noies joves procedents de les fortes onades immigratòries. S’organitzen classes nocturnes, cursets i xerrades per promoure la formació integral  i la descoberta del nostre país, que aleshores es trobava en una difícil situació. La bona acollida que tingué ha anat conformant, passats els anys, l’actual estructura de la Fundació i les seves seccions. Aquesta actitud queda ben expressada en l’Ideari de la Fundació, on es descriu l’ACIS com a Entitat Educativa Catalana, Cristiana i d’Iniciativa Social.

L’any 1993 el districte d’Horta Guinardó ens concedeix el premi “Horta Guinardó”, com a reconeixement per la tasca feta i l’arrelament al barri.

La Llar d’Infants ACIS, l’Escola Artur Martorell i el Centre de Joves i Adults són en aquest moments els centres educatius de la Fundació, i donen coherència i unitat a les diverses etapes i nivells del projecte pedagògic de l’entitat.

L’Encant de Gràcia arrodoneix el conjunt de seccions de la Fundació, expandint-se i donant també cabuda a les persones que, havent estat vinculades a l’ACIS, hi volen seguir participant i col·laborant.

La Junta de Patrons  de la Fundació està integrada principalment per membres fundadors de l’Entitat i per antics pares i mares d’alumnes, amb una dedicació altruista i absolutament desinteressada.

COMPOSICIÓ DEL PATRONAT

President Honorari : Josep Serra i Llimona
Presidenta: Isabel Palou Comas
Secretària: Maria Dolors Villas 
Tresorer: Antoni Vila Carbonés
Vocals: Esther Tarrida, Miquel Tort, Marta Franco, Esteve Ferrer i Carles Riera.