UEC ACIS

IMG_1108

És un recurs educatiu per lluitar contra l’absentisme i el fracàs escolar. Proposa una adaptació curricular pels adolescents que estan cursant l’Educació Secundària Obligatòria amb dificultats, i que no poden continuar als instituts i escoles. Es basa en dos pilars: d’una banda l’oferta d’activitats d’aprenentatge molt vinculades a les àrees instrumentals i als tallers d’enfocament més professionalitzador. D’altra banda la tutoria individualitzada i l’acompanyament de cada adolescent en la situació personal, familiar i social on es troba.